fysio heesakkers

privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Heesakkers verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummers, social media- en emailadressen)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • IP- en MAC-adres
 • Familiesamenstelling/ burgerlijke staat
 • Beroepsgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Functioneringsgegevens
 • Bankrekeningnummers
 • In-/ uitstroommutaties/ dienstverbanden
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN
 • Gegevens ID-bewijs
 • Verzuimgegevens (m.n. zwangerschap)
 • Medische gegevens (meer hierover onderaan deze pagina)

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Fysiotherapie Heesakkers verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Fysiotherapie Heesakkers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw medische gegevens.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Fysiotherapie Heesakkers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang u cliënt bij ons bent en/of zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrieven. Daarna gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Voor basisgegevens: 7 jaar
 • Voor permanente gegevens: 10 jaar

 

Delen met anderen

Fysiotherapie Heesakkers verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gerton[at]fysiotherapie-heesakkers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  Fysiotherapie Heesakkers zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Fysiotherapie Heesakkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gerton[at]fysiotherapie-heesakkers.nl.

Fysiotherapie Heesakkers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Geïmplementeerde backup- en herstelprocedures (werking periodiek getest)
 • 24/7 scannen van internetverkeer
 • 24/7 scannen e-mailverkeer
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek patchmanagement op servers en endpoints
 • 2Factor identificatie en wachtwoordbeleid voor toegang tot het automatiseringssysteem vanuit buiten ons kantoor
 • Indringer alarm in combinatie met een gecontracteerde beveiligingsdienst
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten
 • Sub-verwerkersovereenkomsten met derden

Website en nieuwsbrieven

Fysiotherapie Heesakkers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van Fysiotherapie Heesakkers gaat u ermee akkoord dat Fysiotherapie Heesakkers uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van ons kantoor zijn. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden voor een of meerdere activiteiten van Fysiotherapie Heesakkers. Indien u cliënt bent van Fysiotherapie Heesakkers gaan wij er van uit dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, behalve indien u zicht uitschrijft of op andere wijze laat weten hier geen prijs op te stellen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze dienstverlening. Om u bij het bezoek aan een website van Fysiotherapie Heesakkers te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Fysiotherapie Heesakkers niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Fysiotherapie Heesakkers geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. 

Cookies en vergelijkbare technieken

- Onze website (www.fysiotherapie-valkenswaard.nl) maakt gebruik van Google Analytics-cookies. 
- Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. 
- Wij maskeren een deel van uw ip-adres. 
- Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. 
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

WBGO/Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houdt fysio- en manuele therapie Heesakkers een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn zowel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst als de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel, de aard en beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt/clënt. Deze zaken zijn hieronder in een reglement vastgelegd.

• Behalve de behandelend therapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij hebben een geheimhoudingsplicht;
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen;
• Alleen de relevante gegevens worden in het medisch dossier opgeslagen;
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas nà uw toestemming worden verstrekt aan de onderzoeker;
• Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Deze worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
• Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien;
• Indien u van mening bent dat Fysio- en manuele therapie Heesakkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

fysio heesakkers