fysio heesakkers

Huisreglement

Huisreglement

• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen;
• In de gehele praktijk mag niet worden gerookt;
• Fysio- en manuele therapie Heesakkers is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de praktijk en/of op het buitenterrein;
• Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte;
• Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen er geen overlast/hinder van ondervinden;
• Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaats nemen in de wachtruimte.
• Wanneer u tien minuten nà het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent opgehaald, meldt u zich dan;
• Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje bij ieder bezoek mee. De afspraken op het afsprakenkaartje zijn bindend;
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen;
• Fysio- en manuele therapie Heesakkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden;
• Als de behandeling in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht een handdoek mee te brengen, passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen;
• Fysio- en/of manuele therapie worden vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekerings-pakket. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Fysio- en manuele therapie Heesakkers heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen waardoor wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.

Betalingsvoorwaarden

• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut;
• Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus óók in het weekend) kunt u een bericht op het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen;
• Betaling voor de fysio- en manuele therapeutische diensten dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysio- en manuele therapie Heesakkers vrij om zonder nadere in gebrekestelling incassomaatregelen te treffen. Naast de declaratie zal dan ook de wettelijke rente worden gevorderd;
• Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijk hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Kwaliteit

Alle fysio- en manuele therapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG stelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen diegenen die in dit register staan ingeschreven mogen een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Deskundigheid is daarmee voor iedereen herkenbaar. Alle fysio- en manuele therapeuten, met of zonder specialisme, die bij fysio- en manuele therapie Heesakkers werken zijn ook geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen therapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

a. Inschrijving in het BIG-register;
b. Deelname aan de KNGF klachtenregeling;
c. Deelname aan verplichte na- en bijscholing;
d. Werken conform de KNGF richtlijnen;
e. Voldoen aan de werkeis (minimaal 8 uren per week gedurende 2 jaren).

WBGO/Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houdt fysio- en manuele therapie Heesakkers een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn zowel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst als de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel, de aard en beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt/clënt. Deze zaken zijn hieronder in een reglement vastgelegd.

• Behalve de behandelend therapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij hebben een geheimhoudingsplicht;
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen;
• Alleen de relevante gegevens worden in het medisch dossier opgeslagen;
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas nà uw toestemming worden verstrekt aan de onderzoeker;
• Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Deze worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
• Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien;
• Indien u van mening bent dat Fysio- en manuele therapie Heesakkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

fysio heesakkers